Obeleena De?ija nedelja

13-Oct-2016


Kroz programe i aktivnosti koje su se odvijale na De?ijem odeljenu, ogranku u Brodarevu i Infobusu, predkolci i osnovci i ove godine obeleili su De?iju nedelju. Ovogodinji moto De?ije nedelje - Ne?u da brigam, ho?u da se igram! preto?en je u de?ije likovne i literarne radove.
U?enici Osnovne kole "Mihajlo Bakovi?" sa Seljanice podelili su sa nama neke od svojih crtea.
Izjave korisnika Infobusa