De?ija nedelja 2014 : Svako dete sre?nog lica ?uva jedna porodica

10-Oct-2014


Tradicionalna De?ija nedelja pod sloganom Svako dete sre?nog lica ?uva jedna porodica obeleena je u Biblioteci od 6. do 12. oktobra. Tokom nedelju dana trajanja, na De?ijem odeljenju Biblioteke ovim povodom su prire?ene brojne aktivnosti za predkolce i osnovnokolce, njihove vaspita?e i nastavnike.

U?enici prvih razreda Osnovne kole Vladimir Peri? Valter imali su priliku da se drue sa Milojem Radovi?em, piscem za decu i bibliotekarom, koji je na duhovit na?in, kroz reavanje zanimljivih zagonetki podstakao decu na razmrdavanje vijuga. Na ovaj na?in, sa nereenim ishodom, snage su odmerile devoj?ice i de?aci.

Za budu?e prvake, predkolce vrti?a Mia Cvijovi? koji su Biblioteku posetili sa svojim vaspita?icama, prire?ene su zanimljive kreativne radionice koje su tematski bile vezane za porodicu i porodi?ne vrednosti. Uz interpretiranje najlepih bajki iz raznih krajeva sveta uprili?eno kroz glumu, muziku i aktivno u?e?e same dece malianima je predstavljen program Bajkoteka koji je realizovala Indirom Hadagi?.

Tokom ?itave nedelje devoj?ice i de?aci su imali priliku da kroz crtee izraze vlastito razumevanje porodice, prijateljstva, zajednitva i deljenja, a njihovi radovi su ukrasili pano i zidove De?ijeg odeljenja.

Aktivnosti za decu u kojima su u?estvovali u?enici Osnovne kole Svetozar Markovi? prire?ene su i u ogranku Biblioteke u Brodarevu. Osim radova nastalih na temu prijateljstva, ogranak u Brodarevu ukraen je i strip crteima Irfana Plani?a koji je svoje radove poklonio Biblioteci.
Posredstvom mobilne biblioteke Infobus, u obeleavanje De?ije nedelje uklju?eni su i predkolci vrti?a na Kolovratu, kao i u?enici osnovne kole na Jabuci.


Za sve predkolce i prvake Biblioteka je i ove godine obezbedila besplatnu ?lanarinu.

Fotogalerija >>

1.jpg

3.jpg

4.jpg

Izjave korisnika Infobusa