Utisci korisnika


dragan_kuveljic_kolovrat.jpgInfobus predstavlja obnavljanje ivota knjiga i pokriva nedostatke umornih i zastarelih pre svega kolskih biblioteka. Po?ev od svoje pojave, preko sadraja, Infobus nas jo jednom podse?a da je knjiga najve?i ?ovekov prijatelj. Nita nije ostalo tako u?malo, nepromenjivo i tradicionalno kao kola.U takvom ambijentu kolske biblioteke su ve? odavno uspavane, sanjaju svoje duboke snove, o nekom novom vremenu.
Ako je u?malost bolest onda su one u dubokoj komi iz koje se teko mogu probuditi.Zbog svega navedenog pojava pokretne savremeno opremljene biblioteke predstavlja po?etak novog ivota knjige i njenog ?itaoca. Pored savremene pedagoke, psiholoke, filmske i literature vezane za demokratsko i gra?ansko drutvo biblioteka je opremljena Internetom te raznim vrstama CD-a, DVD-ija, novina i ?asopisa to nas bar na ?as podse?a da ivimo ivot XXI veka.

Prostor Infobusa sam vie puta zajedno sa u?enicima koristio u radioni?arske svrhe i pokazalo se kao pun pogodak. Nov ambijent, savremeno opremljen, podsticajan je za radioni?arski na?in rada.
I da zavrim: Knjiga nam stie na ruke pa je vano iskoristiti to!

Dragan Kuvelji?, profesor razredne nastave, Kolovrat


maja_ninkovic_seljasnica.jpgta o?ekujete da kae neko ko se jo kao dete zarazio ?arobnim mirisom biblioteke? Odrasla sam preko puta gradske biblioteke. Radoznalo sam virila kroz prozore i gledala nepregledne redove mudrosti i znanja. Prvi prelazak praga biblioteke nije bio i zadnji. Uvek sam se vra?ala po jo, a to jo nikada nije bilo dovoljno.Uostalom, ko bi odoleo tolikim avanturama, uzbu?enjima i neverovatnim doga?ajima. Probajte da ostanete ravnoduni dok ?itate Robinzona Krusoa ili Grofa Monte Krista.
Elem, poto su ivotni putevi podjednako neverovatni kao i knjige nastavila sam ivot na mestu na koje nisam ba bila pripremljena na selu. Interesantna stvar je to da na mestu koje obiluje hranom, vo?em i povr?em, gladujem ve? petnaest godina za onim to je bilo sastavni deo mog pre?anjeg ivota za knjigom. Onaj kome je knjiga strast razume?e me. I onda, da budem pateti?na, kao svetlo u potpunom umnom mraku pojavio se Infobus. Da znate da mu ime prili?i. Toliko dragocenih informacija na jednom mestu. Kao da se raj spustio na zemlju. Svako je mogao da prona?e sebe u tom ?arobnom vozilu: za odrasle pregrt razli?itih tiva, za decu sve: od zabavne do kolske literature, filmovi, dnevna tampa, ma sve to poeli. A tek Hari Poter, Gospodar prstenova, Sara B. Savi?. Deca su bila oduevljena. Uzmite pero od platine, najnadahnutijeg pisca i opet ne?ete dobiti verodostojan opis tog dana kada dolazi Infobus. Ni razo?arenja kada ga nema. Ve? ujutru se knjige pripreme za vra?anje, svaki ?as se viri ka centru sela i kada ga nema totalni fijasko. Ko ivi u gradu i uiva povlastice koje takav ivot nosi kao to su bioskop, ples, muzika, film, razne manifestacije nikada ne?e shvatiti seosko dete, moje dete koje bukvalno vriti od sre?e kada na?e knjigu za kojom traga.
A ako ho?ete da znate, saeto, u jednoj re?i ta za mene zna?i Infobus ?ujte onda zna?i vazduh.

Maja Ninkovi?, doma?ica, 32 godine, Seljanica


zoran_divac_karosvevine.jpgKnjiga je svetlo u mra?nom tunelu svesti. A Infobus je jedna sijalica koja pokuava da rastera tamu oko u?male seoske sredine. Uspeo je da okupi oko sebe i mlade i stare. Veliki njegov zna?aje je u tome to obilazi zabita seoska podru?ja, ?iji su stanovnici kilometrima udaljeni od gradske biblioteke (seoske ne postoje). Tako?e je zna?ajno to se u njemu moe na?i dnevna tampa, de?iji i stru?ni ?asopisi. Sa Infobusom svi njegovi korisnici imaju dobru saradnju.


Zoran Divac, seoski u?itelj i poljoprivrednik, 34 godine, Karoevine

Infobus je neto to su deca oduvek ?ekala da se stvori. U meni kao i u ve?ini dece budi bujnu matu i ?enju za to ve?im znanjem. Poto se kre?e podse?a na svemirsku letilicu, koja motri na nas i trudi se da sve u?imo i ?itamo sa ljubavlju. Sa nama je ve? ?etiri godine, i mislim da je to dovoljno vremena da se shvati da on eli da nam pomogne i da na ovom svetu ima jo humanih i plemenitih ljudi. Kada u?em u Infobus sve me podse?a na kutiju punu igra?aka. Sve je tako lepo, areno i pomalo aavo, da od velikog uzbu?enja i sre?e po?enem da haluciniram i ponekad mi se u?ini da mi se neka knjiga smeje i govori: Uzmi mene, uzmi mene. A i radnici Infobusa su veoma ljubazni i uvek nasmejani tako da se nalazim na sedmom nebu ili raju. Prosto mi je ao kada treba da napustim moju svemirsku letilicu.

Tina Kijanovi?, u?enica, 13 godinaIzjave korisnika Infobusa