Internet bus - Netti Nyssenetti_nysse_head.jpg

Pojava Interneta u velikoj meri je izmenila na?in ivota i navike ljudi na celoj planeti.
Me?utim, i?i u korak s vremenom nije uvek lako. Za sve one koji jo uvek nisu ovladali radom na ra?unaru i zaplovili virtuelnim prostorom tu je Netti Nysse-Internet na to?kovima.

Netti-Nysse, internet autobus, ima jednu misiju: podsticanjestanovnika finskog grada Tampereda koriste ra?unare i Internet u svakodnevnom ivotu.
Na usluzi je svim gra?anima, a posebno onim kojima su novi kanali komunikacije jo uvek nepoznanica. Naj?e?i korisnici usluga su sredove?ni ljudi i stariji koji nisu imali prilike da se kroz formalno obrzovanje obu?e za rad na ra?unaru. Jedan od naj?e?ih motiva koji ih pokre?e da se prijave za obuku u ovom internet autobusu je radoznalost. Ho?u da saznam ta zna?i natpis koji se svuda moe pro?itati: za vie informacija posetite www... izjava je koju ?esto ?uju zaposleni u Netti Nysse-u.

Na?in rada

Obuka se odvija u grupama od 7 do 10 polaznika. Za obuku se naj?e?e prijavljuju ve? oformljene gupe - zaposleni u nekoj organizaciji, prijatelji, komije poznanici, pripadnici razli?itih uduenja. Na ovaj na?in, kada se polaznici ve? poznaju, kod ?lanova grupe se ostvaruje ose?aj sigurnosti i postie bolja komunikacija. ?lanovi udruenja cve?ara, doma?ica, vlasnika privatnih radnji, imigranata, pliva?kog kluba samo su neki od brojnih korisnika usluga Netti Nysse-a. Tako?e, kursevi se ogranizuju i u otvorenim grupama za pojedina?ne korisnike.
Svaka grupa na raspolaganju ima ?etiri termina koji traju po dva sata. Kako autobus radi osam sati, dnevno ga posete ?etiri grupe. Nastava se izvodi u svim delovima grada, svuda gde ima mesta za parkiranje autobusa dugog 18 metara. Sa svakom grupom rade dva predava?a. Njihov smisao za humor, strpljenje, jednostavan pristup korisnicima od velikog su zna?aja za stvaranje atmosfere u kojoj ?e se polaznici ose?ati prijatno. Ovakav na?in rada omogu?ava da se svakoj osobi posveti panja kako bi nova znanja usvajala tempom i na na?in koji joj odgovara.
Termini koji su rezervisani po nekoliko meseci unapred govore o popularnosti ove usluge i kvalitetu obuke. Prema re?im zaposlenih, najbolja reklama za Netti Nysse su preporuke korisnika koji su ve? proli obuku.

Tehni?ka opremljenost

Netti Nysse raspolae sa 10 ra?unara namenjenih korisnicima i serverom. Zadnji deo autobusa preure?en je u auditorijum opremljen projektorom i savremenim audio-video ure?ajima.Internet vezaje ostvarena putem bei?ne tehnologije.
Internet autobus finansira grad Tampere kao i sponzori ?iji udeo iznosi neto manje od 10%. Nokia i TeliaSonera, izme?u ostalih, podravaju bei?nu konekciju.

Netti Nysse je deo ireg projekta pod nazivom eTampere koji promovie razvoj informacionog drutva i okuplja brojne obrazovne institucije i udruenja.
Internet autobus Netti Nysse
Zaposleni u Netti Nysse-u
Najmla?i korisnici Netti Nysse-a

Izjave korisnika Infobusa