Nacionalna biblioteka Kenije - sluba pokretnih bibliotekaheader_kenija.jpg

Za stanovnike severoisto?ne Kenije bavljenje sto?arstvom jedini je na?in da se preivi. Nemilosrdna klima isune godine teraju ove ljude na ?este seobe sa svojim stadima u potrazi za novim panjacima. Ovakav nomadski na?in ivota ne ostavlja mnogo vremena za obrazovanje zato je u ovim oblastima procenat nepismenih izuzetno visok.

1.jpg

Nacionalna biblioteka Kenije reila je da se ozbiljno pozabavi ovim problemom i na?e na?in da knjiga postane to dostupnija ovoj populaciji. Me?utim, putevi u ovim krajevima gotovo da ne postoje, do izolovanih sela moe se samo na kamilama i tako se umesto ?uvenog bibliobusa pojavila sluba bibliokamila.

Prva sluba bibliokamila po?ela je sa radom jo 1996. godine u oblasti Garisa na severoistoku zemlje. Ohrabreni dobrim rezultatima na terenu, nadleni u Nacionalnoj biblioteci 1999. godine pokrenuli su ovaj servis i u gradu Vair.
Smanjenje broja nepismenih, pristup knjigama i informacijama, podrka obrazovnom procesu, razvijanje svesti o vanosti kolovanja i usvajanja savremenih saznanja samo su neki od ciljeva na ?ijem ostvarenju se radi.

Svakog radnog dana, osim petka, knjige i ostali materijali se pakuju u kutije i zajedno sa atorom, suncobranima, stolom i stolicama tovare na kamile. Kada je sve spremno karavan kre?e do odredita naj?e?e centra sela ili seoske kole. Pri prispe?u, podie se ator, knjige se raspore?uju na improvizovane police ili se izlau na prostirke. Obilaze se sela koja su udaljena i po petnaestak kilometara od mati?ne biblioteke. Deca, koja su naj?e?i korisnici, sa nestrpljenjem do?ekuju biblioteku. U ovim krajevima bez televizije, kompjutera i tekovina moderne civilizacije, knjige su jo uvek jedini na?in da se pobegne od svakodnevice. Mnogi ?aci su svesni da jedino obrazovanjem mogu pobe?i iz siromatva i na taj na?in pomo?i svojim porodicama zato predano dolaze da pozajme knjige kojih nema u skromno opremljenim kolskim bibliotekama.2.jpg

3.jpg

Nedostatak knjiga je ujedno i najve?i problem sa kojim se suo?ava Nacionalna biblioteka pri realizaciji ovog programa. Organizacija Book Aid International donira najve?i broj knjiga, me?utim, knjige su uglavnom na engleskom jeziku. Kako se u ovim krajevima jo uvek batini usmena re? kao osnovno sredstvo komunikacije, knjige na lokalnim jezicima su prava retkost.

4.jpgUprkos ovim teko?ama, prime?uje se napredak. Ve?i broj pismenih, ve?i broj maldih koji nastavlja kolovanje na univerzitetu, poboljan engleski jezik kolske dece i sve ve?i broj devoj?ica koji se upisuje u kole samo su neki od rezultata koje je postigla sluba bibliokamila za neto vie odjedne decenije postojanja.


linkovi:

bbc ifla book aid voice of america camel bookdrive


Izjave korisnika Infobusa