Brod biblioteka EPOS
epos_1.jpg

Norveka, zemlja sa zavidnom tradicijom pokretnih biblioteka, ima veliki broj bibliobusa, me?utim, ona poseduje i jednu neobi?nu biblioteku bibliobrod EPOS.

Septembra 1959 godine po?ela je sa radom prva pokretna biblioteka - bibliobrod Abdulah, koju je ve? 1963. god zamenio Epos, brod namenski izgra?en za ove potrebe. Ideja da se pokrene jedna ovakva biblioteka za?eta je u Hordalandu, vremenom sui biblioteke susednih okruga uo?ile pogodnosti ovakvog servisa pa je Epos prerastao u regionalnu biblioteku.
Brod je duga?akneto vie od 26 metarai nosi oko 6000 knjiga. Pored prostora koji je namenjen za biblioteku, u unutranjosti broda se nalaze kabine, trpezarijai dnevni boravak. Od septembra do aprila ovo je stalni dom za posadu koju ?ine dva do tri bibliotekara, kapetan broda, mornar, kuvari dvaanimatora. U toku zimskog perioda brod obi?e oko 250 mesta u tri okruga na zapadnoj obali Norveke.

epos2.jpgUslugei zbirke

Najve?i deo fonda ?ine knjige za decu to jei razumljivo jer suona najbrojniji korisnici. Za najmla?e stanovnike ovih izolovanih krajeva Epos ?esto zamenjuje kolsku biblioteku. Ostatak fonda ?ine knjige za odrasle savremena beletristika, dela klasi?ne knjievnosti, knjige iz popularne nauke, audio izdanja, multimedije.

Svaka od tri okrune biblioteke ima sopstvenu kolekciju knjiga koje se smetaju na brod pre njegovog polaska. Poto je vremenski period izme?udva dolaska broda dug (Epos dolazi u isto mesto samodva puta godinje), u svakom mestu se ostavlja od 50 do 300 knjiga za ?iju razmenu se brinu saradnici biblioteke, naj?e?e nastavnici ili volonteri.
DolazakEposa je veliki doga?aj za stanovnike, prilika da se iza?e iz svakodnevice. Nestrpljivi gra?ani sa svojom decom ?esto ?ekaju u kolonama da bi posetili brod. Pozajmljivanje knjigai svi prate?i programi su besplatni. Sve trokove snose tri okrune biblioteke.

Kulturne aktivnosti
epos1.jpg
Najzna?ajniji doga?aj za svu decu koja do?u na brod su zabavni programi koji se izvode u skoro svim mestima. Naj?e?e su to muzi?ke ili pozorine priredbei performansi, lutkarsko pozorite ili javno ?itanje knjiga za decu. Ovakve aktivnosti su veoma retke u ovim udaljenim mestima tako se ve?ina dece po prvi put susretne sa pozoritem upravo u biblioteci. Zabavlja?i ianimatori koji osmiljavajui izvode ove programe se paljivo biraju, a njihovi nastupi zadovoljvaju visoke profesionalne standarde. Me?utim,i za njih je nastupanje na ovakvoj sceni veliki izazov. Publika, smetena na stolicama ili na?i?kana po podu budno prati svaki pokret izveden na maloj pozornici. U prepodnevnim satima u publici su naj?e?e predkolci, a popodnei za vikend pristiui cele porodice.

Pogled u budu?nost

Pokretna"morska" biblioteka u Norvekojje relativno stara institucija, ali nei staromodna! Pre nekoliko godina zapo?eta je akcija koja ima za cilj da oja?a vezanost najmla?ih za ovu biblioteku. Uloen je veliki napor da se prostor biblioteke osavremeni, pokrenut je bibliote?ki klub za decu sa ?asopisom koji se redovno alje svim njegovim ?lanovima pre polaska biblioteke. Ideja vodilja kluba je da promovie ?itanje me?u decom. U planu je da se pokrenei njegova digitalna verzija sa vebsajtom.
I pored toga to je Epos simbol po kome je Norveka postala poznata u bibliotekarskim krugovima, 2007. godine je zbog finansijskih poteko?a njegova misija dovedena u pitanje. Ipak, zbog ogromnogpritiska javnostilokalne vlasti su bile prinu?ene da prona?u sredstva za rad ove jedinstvene biblioteke.

*Zahvaljujemo se na pomo?i koju su nampri izradi ovog ?lanka pruile Ritha Helland izRegionalne biblioteke Hordaland i Anne Marie Oevstegaard izRegionalne biblioteke More og Romsdal.

http://www.bokbaten.no/
Epos
Predstava
Verni ?lanovi

Izjave korisnika Infobusa