Pokretna biblioteka Prijepolje

Mobilni informativni i komunikacioni centar (MIKC) Infobus obilazi naselja i sela prijepoljske optine koja na svom podru?ju nemaju organizovane ogranke biblioteke.
Po?eo je sa radom 2003. godine kao zajedni?ki projekat Biblioteke Vuk Karadi? iz Prijepolja i Narodne biblioteke Srbije. Misija Infobusa je da to ve?em broju gra?ana omogu?i slobodan pristup informacijama i znanju, kulturnim sadrajima, savremnim komunikacionim tehnologijama.
U ovom savremeno opremljenom vozilu su smetene police sa knjigama i drugom gra?om, stolovi za bibliotekara i ?itaoce. Pored pozajmljivanja knjiga, ?asopisa, multimedija, korisnici u okviru Infobusa mogu koristiti Internet, a realizuju se razli?iti programi i radionice koje promoviu drutvo zasnovano na znanju, kontinuirano obrazovanje, potovanje ljudskih prava i kulturne razli?itosti.

Infobus je ?lan mree Biblioteke naeg okruenja.
Posetite sajt www.biblioteke.org26-Mar-2018

Raspored dolazaka INFOBUS-a 2018. god.

Obaveštavamo korisnike da će Infobus u 2018. godini raditi prema sledećem rasporedu >>... više

Izjave korisnika Infobusa